Kredyt po otwarciu konta - Opinie i Komentarze Bankowe

Kredyt po otwarciu konta

 
 Bardzo Prosty Kredyt na Dowód
 
 Weź do  5,000 zł. na START po otwarciu Konta
 
 

   BEZ ZAŚWIADCZEŃ o DOCHODACH

    Możesz otrzymać do 5,000 zł. nawet dziś

   Płacisz tylko 10 zł. miesięcznie za 1,000 zł. kredytu

    Gotówka bez wychodzenia z domu - przez Internet !

  Otwórz Konto i weź do 5,000 zł. jeszcze DZIŚ

             

______________________________________________________________________________________________________

      

To dziecinnie PROSTE !

  Weź do 5,000 zł. na START zaraz po otwarciu konta.

  Spłacasz TYLKO 10 zł. miesięcznie od każdego 1,000 zł. kredytu

  Bez zaświadczeń o dochodach

  Otwórz Konto i weź do 5,000 zł. jeszcze DZIŚ

__________________________________________________________________________________________________

 
 
 

Zanim skorzystasz z kredytu lub pożyczki, zapoznaj się z ważnymi informacjami poniżej.


Reprezentatywny Przykład - Kredyt Odnawialny

Reprezentatywny przykład dla Kredytu Odnawialnego udzielanego w ramach Promocji dla mBanku S.A „Obniżka oprocentowania do 8,99% z Ubezpieczeniem Spłaty Kredytu Odnawialnego 2014r”. Kwota kredytu 7400 PLN, czas obowiązywania umowy 12 miesięcy, roczne oprocentowanie nominalne 12,24% (na które składa się oprocentowanie 8,99% w skali roku z okresu Promocji i 15,49% w skali roku z okresu 6 miesiecy od dnia uruchomienia kredytu odnawialnego), prowizja za udzielenie kredytu 0% od kwoty kredytu, rzeczywista roczna stopa oprocentowania 12,24%, całkowita kwota kredytu 7400 PLN, całkowita kwota do zapłaty przez kredytobiorcę 8307,21 PLN. Sporządzono w oparciu o informacje własne z dnia 11.03.2014 r.


Reprezentatywny przykład dla Kredytu Odnawialnego przy podwyższeniu :

Kwota kredytu 14600 zł, czas obowiązywania umowy 12 miesięcy, roczne oprocentowanie nominalne 15,49% , prowizja za udzielenie kredytu 1,8%  od kwoty kredytu, rzeczywista roczna stopa oprocentowania 15,49%, całkowita kwota kredytu 14600 zł, całkowita kwota do zapłaty przez kredytobiorcę 17301,42 zł. Sporządzono w oparciu o informacje własne z dnia 31.12.2013 r.


Reprezentatywny Przykład - Debet w Koncie

Reprezentatywny przykład dla Kredytu Odnawialnego udzielanego w ramach Promocji „Limit na start” dla klientów wnioskujących o kredyt w kwocie do 1500 zł Kwota kredytu 1500 zł, czas obowiązywania umowy 12 miesięcy, roczne oprocentowanie nominalne 9,90%, prowizja za udzielenie kredytu 0% od kwoty kredytu, rzeczywista roczna stopa oprocentowania 9,90%, całkowita kwota kredytu 1500 zł, całkowita kwota do zapłaty przez kredytobiorcę 1660,18 zł.
Sporządzono w oparciu o informacje własne z dnia 31.12.2013 r.


Dla klientów wnioskujących o kredyt w kwocie powyżej 1 500 zł. Kwota kredytu 8 200 zł, czas obowiązywania umowy 12 miesięcy, roczne oprocentowanie nominalne 9,90% , prowizja za udzielenie kredytu 0% od kwoty kredytu, rzeczywista roczna stopa oprocentowania 9,90%, całkowita kwota kredytu 8 200 zł, całkowita kwota do zapłaty przez kredytobiorcę 9 075,37 zł. Sporządzono w oparciu o informacje własne z dnia 31.12.2013 r.Opłaty i Prowizje związane z Kredytem odnawialnym i Debetem w koncie

Oprocentowanie kredytu nie przekracza średniej stawki stosowanej w bankach (4-krotność stopy lombardowej).

Oprocentowanie (kwota od 500 zł - do 150 000 zł) - 15,49% - 12,99% 1
Opłata za rozpatrzenie wniosku kredytowego - 0 zł
Prowizja za udzielenie kredytu - 1,8% - 5% kwoty kredytu, min. 55,00 zł
Prowizja za podwyższenie kredytu - 1,8% kwoty podwyższenia
Prowizja za odnowienie kredytu - 1,8% kwoty odnowienia, min. 55,00 zł
Opłata za sporządzenie aneksu do Umowy o kredyt odnawialny 2 - 50 zł
Ubezpieczenie Spłaty Kredytu (ubezpieczenie opcjonalne) 3 - 0,35% miesięcznie od średniego salda zadłużenia (min. 0,98 zł)

1. Wysokość oprocentowania ustalana jest dla każdego wnioskodawcy na podstawie rodzaju posiadanego rachunku i przyznanej kwoty kredytu, oraz analizy zdolności kredytowej.
2. W przypadku podwyższenia kwoty kredytu opłata nie jest pobierana. W przypadku obniżenia kwoty kredytu opłata obowiązuje od 01.08.2012 r.
3. Produkt będzie dostępny w ofercie mBanku po wcześniejszym zakomunikowaniu daty rozpoczęcia sprzedaży na stronach internetowych mBanku.Konsekwencje niespłacenia kredytu

Spłata następuje automatycznie – przy każdym wpływie na rachunek eKONTO. Nie jest potrzebna do tego żadna odrębna dyspozycja posiadacza rachunku. Każda wpłata na eKONTO powoduje "odnowienie" dostępnej kwoty kredytu - do wysokości wpłaty. Co miesiąc pobierane są odsetki naliczane od wykorzystanej w danym miesiącu kwoty kredytu, liczone za każdy dzień oddzielnie. Odsetki pobierane są bez dyspozycji Kredytobiorcy z jego konta. Kredyt należy spłacić do końca okresu umowy kredytowej, jednak bez uprzedniej spłaty całości mBank może odnowić go na kolejne 12 miesięcy.Konsekwencje finansowe (czy są naliczane opłaty i/lub czy rosną odsetki)

- W przypadku niespłacenia Kredytu w umówionym terminie Bank nalicza odsetki od należności przeterminowanych w wysokości określonej w Tabelach oprocentowania.
- Sposób ustalania wysokości oprocentowania należności przeterminowanych oraz tryb i warunki jego zmiany określa Umowa Kredytu.
- Przekroczenie kwoty przyznanego Kredytu lub brak spłaty Kredytu w określonym w Umowie Kredytu terminie, może skutkować zgłoszeniem Kredytobiorcy do Systemu Bankowy Rejestr.
Zobacz Regulaminy i Umowy

W wypadku nie spłacenia w ustalonym terminie Kredytu wraz z należnymi Bankowi odsetkami, prowizjami, opłatami lub innymi kosztami związanymi z Umową Kredytu, Bank wezwie Kredytobiorcę do niezwłocznego wpłacenia wymagalnych należności.


Niespłacenie wymagalnych należności we wskazanym w wezwaniu terminie, upoważnia Bank do:

1) podjęcia działań zmierzających do odzyskania wymagalnych należności, poprzez ich zaspokojenie z kolejnych wpływów na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, w którym Kredyt jest udzielony oraz odmowy dokonywania wypłat z tego rachunku również za pomocą kart płatniczych oraz odzyskania swoich wierzytelności w drodze windykacji, lub
2) obniżenia przyznanej kwoty Kredytu zgodnie z postanowieniami § 16 umowy, lub
3) odmowy udostępnienia niewykorzystanej kwoty Kredytu zgodnie z postanowieniami § 16 umowy, lub
4) wypowiedzenia Umowy Kredytu, na zasadach określonych w Umowie Kredytu.Procedury windykacyjne

W przypadku podjęcia działań windykacyjnych Kredytobiorca może być zobowiązany do zwrotu następujących kosztów:
1) wniosek o nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu: 50 PLN,
2) koszty sądowe - w zależności od wysokości dochodzonego przez Bank roszczenia, w wysokości oraz zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych,
3) koszty postępowania egzekucyjnego - w zależności od egzekwowanego przez Bank roszczenia, w wysokości oraz zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji,
4) koszty zastępstwa procesowego - w zależności od wysokości dochodzonego roszczenia oraz zasądzonych stawek zgodnie z Rozporządzeniami Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności:
a) adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu,
b) radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu.
 Potencjalny wpływ na zdolność kredytową użytkownika

W przypadku nieterminowej spłaty zadłużenia Kredytobiorca wyraża zgodę na przekazywanie przez Bank jego danych osobowych oraz informacji objętych tajemnicą bankową innym podmiotom zewnętrznym w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia wspólnych działań windykacyjnych mających na celu odzyskanie wymagalnych należności. O nazwie firmy windykacyjnej Kredytobiorca zostanie poinformowany odrębnym pismem.Zasady dotyczące przedłużania pożyczek (w tym informacje, czy przedłużenie jest automatyczne i czy wiążą się z tym dodatkowe koszty).

Przedłużenie, czyli "prolongata" umowy kredytowej odbywa się automatycznie (bez wniosku Klienta) jeśli spełnił wszystkie postanowienia umowy. Koszt - 1,8 % kwoty odnowienia min. 55 zł.
Aby zrezygnować z odnowienia się umowy kredytu odnawialnego mBanku w pierwszej kolejności skontaktuj się z Operatorem mLinii i złóż dyspozycję rezygnacji z automatycznego przedłużenia kredytu odnawialnego. Dyspozycja powinna być złożona najpóźniej na 7 dni przed datą odnowienia kredytu. Jeśli posiadasz wspólne eKONTO, wystarczy, że jeden z współposiadaczy rachunku złoży dyspozycję na mLinii. Każdy kredytobiorca jest zobowiązany do spłaty zadłużenia najpóźniej w ostatnim dniu ważności umowy kredytowej. Naliczenie i zaksięgowanie odsetek od wykorzystanego kredytu nastąpi w dniu, w którym upływa termin spłaty kredytu. Pamiętaj o zabezpieczeniu środków niezbędnych na spłatę zadłużenia.


 

Dane kontaktowe mBank

Adres Korespondencyjny
mBank S.A. Bankowość Detaliczna
Skrytka Pocztowa 2108
90-959 Łódź 2, Kontakt Telefoniczny +48 42 6 300 800
 
adres strony internetowej: www.mBank.pl
 
 

Przyznanie kredytu odnawialnego lub karty kredytowej uzależnione jest od pozytywnej oceny zdolności potencjalnego kredytobiorcy przez BRE Bank SA. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma on charakter wyłącznie informacyjny.

Osoby posiadające eKonto w mBanku (także nowo otwarte konta) mogą otrzymać kredyty gotówkowe, odnawialne czy samochodowe przez Internet lub telefon, bez zaświadczeń. Do zaciągnięcia kredytu wystarczy posiadanie konta bankowego, wypełnienie wniosku on-line i przejście procedury banku. Wartości podane w tabeli są przybliżone, orientacyjne. Obliczenia nie są ofertą w rozumieniu prawa polskiego.
 

>> Konto z kredytem można otworzyć na stronach mBanku pod adresem mbank.net.pl

 
 
 

Zanim skorzystasz z jakiejkolwiek oferty (produktu, usługi, promocji) banku/firmy prezentowanej powyżej, zapoznaj się z wszelkimi oficjalnymi dokumentami wymaganymi przepisami prawa, do których należą między innymi:

 • wzór umowy pożyczki

 • regulamin

 • umowa ramowa

 • umowa ubezpieczenia

 • ryzyko kredytowe

 • zasady udzielania pożyczek/kredytów

Dokładne i najbardziej aktualne dane dotyczące oprocentowania, kwot pożyczki, okresu spłaty jak i wszelkich innych warunków udzielania pożyczek (kredytów) znajdziesz na stronach internetowych konkretnego banku/firmy pożyczkowej.


 

 
Oferujemy Kredyt w koncie na START

   Dlaczego warto? 

   możesz otrzymać gotówkę do 5,000 zł. już dzisiaj, po otwarciu konta bankowego

   kredyt w koncie przyznawany jest automatycznie

   gotówkę otrzymasz bez wychodzenia z domu - całkowicie przez Internet !

  Otwórz Konto i weź do 5,000 zł. jeszcze DZIŚ

 
 
 


Uzupełnij swoją edukację finansową - Przygotowaliśmy dla Ciebie mnóstwo wartościowych materiałów z zakresu zarządzania domowym budżetem, zaciągania pożyczek, użytecznej ekonomii i wiele wiele więcej (finansowe gry, video, animacje, książki i artykuły). Materiały edukacyjne pochodzą z portalu edukacji finansowej Narodowego Banku Polskiego oraz forum Przyjaznych Inwestorów.

Wspieramy akcję Przeczytaj zanim podpiszesz - Pamiętaj, że zanim skorzystasz z jakiejkolwiek oferty finansowej, zapoznaj się dokładnie z umową jak i z wszelkimi informacjami na temat wybranej oferty.

► Masz problemy ze spłatą zobowiązań kredytowych? Pomożemy Ci - Sprawdź TERAZ !

 

 

Oferty przedstawione na stronie są ofertami zewnętrznych firm pożyczkowych, nie związanych z autorem niniejszego serwisu.

Autor strony nie ponosi odpowiedzialności za działania ani oferty tych firm.

W szczególności, mimo dołożenia starań, autor strony nie gwarantuje, że przedstawione tu oferty nie uległy zmianie. Za każdym razem przed wzięciem pożyczki należy zapoznać się z aktualną ofertą firmy dostępną po kliknięciu w link prowadzący do serwisu internetowego danej firmy, który zamieszczony jest przy opisie oferty pożyczkowej/kredytowej.

Informujemy, że działamy w oparciu o przepisy polskiego prawa określone w szczególności w Kodeksie cywilnym oraz Ustawie o kredycie konsumenckim. Samo oprocentowanie pożyczki nie przekracza średniej stawki stosowanej w bankach.


 

 

 

 

Jak działa serwis PolecanePozyczki.pl ?

Serwis PolecanePozyczki.pl nie prowadzi działalności finansowej w zakresie udzielania kredytów czy pożyczek. Znajdziesz tutaj opinie użytkowników Internetu dotyczące wszelkiego rodzaju usług finansowych oraz banków i instytucji finansowych działających na polskim rynku.

Na pierwszym planie zawsze stawiamy dobro ostatecznego Klienta, czyli osoby takiej jak Ty, szukającej rzetelnych i bezstronnych informacji (opinii) na temat kredytów, pożyczek, lokat bankowych i innych produktów finansowych. Wiemy, jak ważna jest bezstronna i rzetelna informacja, dlatego w naszych serwisach internetowych nigdy nie namawiamy Klientów na konkretną ofertę - wybór produktu czy usługi finansowej, ma być zawsze i bez wyjątku decyzją podjętą samodzielnie przez Klienta.

Jesteśmy partnerami biznesowymi tylko i wyłącznie firm i instytucji finansowych, legalnie działających na terenie Polski, reprezentujących takie marki jak np. mBank, PKO BP, Bankier.pl, ING, VW Bank, Provident, Profi Credit, Via SMS, Vivus.

W niniejszym serwisie znajdziesz prawdziwe opinie na temat banków i instytucji finansowych. Opinie wyrażane są przez użytkowników Internetu i podlegają polityce prywatności serwisu. Nie moderujemy negatywnych opinii o bankach (firmach pożyczkowych) wyrażanych na łamach tego serwisu, jednak usuwamy treści nie zgodne z polskim prawem, obraźliwe czy wulgarne.

 

Niczego się nie obawiaj - Działamy zgodnie z polskim prawem. Twój email jest bezpieczny, nie otrzymasz od nas żadnego spamu, ani nie przekażemy Twoich danych żadnej innej firmie. W każdej chwili będziesz mógł samodzielnie, jednym kliknięciem usunąć swój email z naszej bazy kontaktów. Wystarczy że klikniesz w link znajdujący się w mailu jaki do Ciebie wyślemy, a natychmiast, automatycznie i nieodwracalnie usuniesz swój email i nie będziesz już więcej otrzymywał od nas żadnych wiadomości.

 

 

UWAGA - Pieniądze pożyczaj odpowiedzialnie !

Serwis PolecanePozyczki.pl ma Tobie pomoc w wyborze najkorzystniejszej Twoim zdaniem oferty kredytowej (pożyczkowej). Musisz jednak pamiętać, że pożyczone pieniądze trzeba będzie oddać i to z odsetkami. Dlatego korzystaj z kredytów i pożyczek w sposób odpowiedzialny. Jeśli nagle podjąłeś decyzję o zaciągnięciu pożyczki (np. pod wpływem chwilowego impulsu), radzimy abyś wstrzymał się z realizacją swojego planu i przemyślał tą decyzję jeszcze raz, ale tym razem bez emocji i dopiero po 24 godzinach.

Zobacz kiedy nie powinno się brać pożyczki?

 • Zostałeś zwolniony, występuje ryzyko, że zostaniesz bezrobotny lub otrzymałeś wypowiedzenie z pracy
 • Pensja nie wystarcza na pokrycie miesięcznych wydatków
 • Rachunki płacisz z opóźnieniem, potrzebujesz więcej czasu na spłatę
 • Wykonujesz impulsywne, kosztowne zakupy, na które nie możesz sobie pozwolić
 • Kupujesz zbyt łatwo wiele produktów lub usług na raty
 • Masz w użyciu wiele kart kredytowych lub debetowych
 • W twojej rodzinie lub wśród twoich bliskich pojawiają się uzależnienie od alkoholu, hazardu, narkotyków, itp.
 • Masz wiele kredytów i pożyczek

 


Polityka odpowiedzialnego udzielania pożyczek

Pożyczki udzielane są tylko osobom, w stosunku do których stwierdzi się, że są w stanie spłacić pożyczkę. Sprawdzana jest zdolność kredytowa oraz historia kredytowa. Sposób sprawdzania zdolności kredytowej Klienta może się różnić w zależności od firmy pożyczkowej. Osoby ubiegające się o pożyczkę muszą wykazać dochód (potwierdzony zaświadczeniem od pracodawcy lub oświadczeniem złożonym na piśmie bądź poprzez wniosek kredytowy na stronie internetowej firmy udzielającej pożyczki). Do skorzystania z oferty pożyczkowej, wymagane jest polskie obywatelstwo i posiadanie aktywnego telefonu komórkowego .

 

Wyłączenie odpowiedzialności

Dokładamy wszelkich starań aby informacje w niniejszym serwisie jak i w biuletynach informacyjnych które wysyłamy emailem do użytkowników którzy o to poproszą, były rzetelne i aktualne. Wiadomości mają charakter tylko i wyłącznie informacyjny. Zawsze przed podjęciem decyzji o zaciągnięciu zobowiązania finansowego (zaciągnięciu pożyczki, kredytu, umowy leasingu) zapoznaj się bardzo szczegółowo z warunkami produktów u doradcy instytucji finansowej udzielającej pożyczki (kredytu) w oddziałach tychże instytucji finansowych, lub na stronach internetowych tychże firm. Zgodnie z polskim prawem, właściciel serwisu PolecanePozyczki.pl nie ponosi odpowiedzialność za treść informacji reklamowych podmiotów trzecich, czyli banków oraz instytucji finansowych, których produkty promuje. Zanim wypełnisz jakikolwiek formularz na stronie banku czy instytucji finansowej, zapoznaj się dokładnie z treścią polityki prywatności i regulaminem zamieszczonym pod formularzem kontaktowym i innymi informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej firmy z której masz zamiar skorzystać.

Adres email jaki nam podasz w formularzu kontaktowym, posłuży wyłącznie do przedstawienia ofert pożyczkowych. Szanujemy Twoją prywatność. W każdej wiadomości email znajdziesz link dzięki któremu będziesz mógł samodzielnie usunąć swój adres email z naszej bazy a tym samy nie będziesz dostawał już żadnych wiadomości z naszego serwisu.